Наукова–дослідна робота

Науково-дослідна робота викладачів кафедр

Теорії та методики фізичного виховання і спорту

Викладачі кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту здійснюють науково-дослідну роботу відповідно до затвердженої теми «Теоретико-методологічні засади фізичного виховання і спорту та підготовки фахівців галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”». Науковий керівник – канд. біологічних наук, доцент Євстратов Петро Ілліч. Термін виконання – 2014-2019 рр.

Кількість штатних виконавців із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів; всього – 21, із них: доцентів – 5, кандидатів наук – 11, старших викладачів – 4, викладачів – 6; штатних працівників – 21, сумісників – 9.

Теми фрагментів виконавців кафедральної НДР:

Наконечний І. Ю., канд. псих. наук, Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури – «Взаємозв’язок фізичної та психологічної підготовки спортсменів».

Ганчар І. Л., доктор пед. наук, професор – «Історичні аспекти розвитку олімпійського спорту».

Балацька Л. В., канд. наук фіз. вих. і с., викладач – «Покращення моторної функції школярів з урахуванням рухової асиметрії».

Гакман А. В., канд. наук фіз. вих. і с., асистент – «Теоретико-методичні засади рекреаційно-оздоровчої діяльності людей різних верств населення».

Галан Я. П., асистент – «Корекція психофізичного стану школярів 13-14 років засобами спортивного орієнтування».

Гнесь Н. О., канд. пед. наук, доцент – «Історія фізичного виховання України».

Дудіцька С. П. – «Активізація здорового способу життя засобами фізичного виховання і спорту».

Євстратов П. І., канд. біо. наук, доцент – «Дослідження індексу маси тіла у дітей різного віку Чернівецької області як важливого фактора рівня здоров’я».

Лясота Т. І., канд. наук фіз. вих. і с., викладач – «Інноваційні технології у фізичному вихованні і спорті».

Молдован А. Д., асистент – «Методика професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури (волейбол)».

Ніколайчук О. П., старший викладач – «Аспекти розвитку олімпійського та професійного спорту».

Слобожанінов А. А., старший викладач – «Теоретичні і методичні основи формування готовності майбутніх фахівців до організації занять зі спортивного орієнтування».

Циба Ю. Г. – «Методика тренувань спортсменів-пауерліфтерів на різних етапах тренувань».

Ячнюк І. О. – «Історичні аспекти підготовки вчителів фізичного виховання на Буковині».

Ячнюк Ю. Б., старший викладач – «Формування рухових вмінь і навичок студентів вищих педагогічних закладів у процесі занять гандболом».

За останні 5 років співробітниками кафедри:

–       захищено 5 кандидатських дисертацій (Балацька Л.В., Гакман А.В., Лясота Т.І., Наконечний І.Ю., Галан Я.П.);

–       розпочато роботу над дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора наук:

–     Гнесь Н.О. (Тема дисертації: «Тенденції розвитку фізичного виховання школярів в Україні (кінець ХІХ – початок ХІХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки);

–     Зорій Я.Б. (Тема дисертації «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);

–     Мосейчук Ю.Ю. (Тема дисертації «Теоретико-методичні основи технології управління підготовкою арбітрів у футболі» за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт);

  –  проводяться наукові дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

–            Ячнюк І.О. (Тема дисертації: «Стан і особливості професійної підготовки вчителів фізичної культури на Буковині з давніх часів до сьогодення» за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки);

–            Ячнюк Ю.Б.(Тема дисертації «Формування рухових умінь та навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять гандболом» за спеціальністю 13.00.02 – Теорія і методика навчання і виховання).

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри ТМФВС представлені у вигляді публікацій у фахових журналах та збірниках, виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

На кафедрі щорічно поповнюється методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Так, викладачі кафедри з 2008 по 2016 рр. підготували понад 40 навчально-методичних посібників (3 з них – з грифом Міністерства освіти і науки України).

Завдяки цілеспрямованій роботі методичними розробками забезпечені майже всі дисципліни кафедри. Винаходи впроваджені у навчально-методичну роботу кафедри, різноманітні фізкультурно-оздоровчі заклади та у практику обласної дитячо-юнацької спортивної школи. При цьому створені умови виконання науково-дослідних та методичних розробок кафедри на новому інноваційному рівні.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін. Студенти мають змогу займатися науковою роботою та брати участь у студентських наукових конференціях та всеукраїнських студентських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

Викладачі кафедри брали участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту» (6–7 квітня 2016 р., м. Чернівці, ЧНУ). До складу оргкомітету конференції входили завідувач кафедри Наконечний І.Ю., асистент Гакман А.В., асистент Галан Я.П.

До наукової роботи на кафедрі залучаються студенти. Починаючи з третього курсу студенти мають можливість стати членами наукового гуртка, яким керує Гакман А.В. Результати наукових робіт студенти щорічно представляють на студентській науковій конференції університету. Крім ЧНУ студенти оприлюднюють результати власної наукової роботи на інших конференціях – Всеукраїнських та міжнародних.

Наукова робота на кафедрі спрямована на розробку як фундаментальних (морфо-фізіологічні механізми адаптації організму до фізичних навантажень), так і прикладних (розробка засобів і методів прогнозування й оптимізації психофізичного розвитку й соматичного здоров’я шкільної й студентської молоді, в тому числі дітей з порушеними функціями) проблем. Кафедра проводить активну міжнародну діяльність. Зокрема це співпраця з факультетом фізичного виховання.

Розв’язуючи невідкладні завдання сьогоднішнього дня, кафедра не обмежується лише своїми власними проблемами. Усвідомлюючи свою значущість як навчального, так й наукового підрозділу факультету фізичної культури та здоровя людини, вона активно братиме участь у розвитку університету як національного навчального закладу, зробить свій вагомий внесок у розвиток спортивної науки й фізичної культури як одного з чинників збереження й удосконалення суспільного та індивідуального здоров’я.

На кафедрі щорічно поповнюється методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Так, викладачі кафедри з 2008 по 2014 рр. підготували 12 методичних рекомендації, 2 монографії, підручники та навчальні посібники (2 з них – з грифом Міністерства освіти і науки України) для студентів і вчителів фізичного виховання, опублікували та впровадили в життя понад 125 статей та наукових розробок методичного характеру (з них – 35 статей у співавторстві зі студентами).

Кафедра проводить дослідження рівня та динаміки фізичних якостей студентів. Для проведення системної роботи щодо вирішення проблем професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, оптимізації їх психофізичного стану та поліпшення здоров’я проведені такі комплексні дослідження: визначено рівень теоретичних знань, мотивацію до занять фізичною культурою; проведено самооцінку здоров’я; з’ясовано рівень попередньої спортивної i методичної підготовки; діагностовано статус фізичної культури в мікросоціумі, вивчено уявлення студентів про процес i напрямки розвитку фізичної культури на кафедрі.

Завдяки цілеспрямованій роботі, методичними розробками забезпечені майже всі дисципліни кафедри. Винаходи впроваджені у навчально-методичну роботу кафедри, різноманітні фізкультурно-оздоровчі заклади та у практику обласної дитячо-юнацької спортивної школи. При цьому створені умови виконання науково-дослідних та методичних розробок кафедри на новому інноваційному рівні.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін. Студенти мають змогу займатися науковою роботою та брати участь у студентських наукових конференціях та всеукраїнських студентських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт.