Науково-дослідна робота

           Викладачі кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту працюють над науково-дослідною темою “Історичні, організаційно-методичні та інноваційні засади у галузі фізичної культури і спорті” (“Historical, organizational, methodological and innovative principles in the field of physical culture and sports”).
           Науковий керівник – канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент Гакман Анна Вікторівна.
           Державний реєстраційний номер: 0119U101772.
           Термін виконання – 2019 – 2024 рр.
       Мета роботи: дослідити генезис становлення фізкультурно-спортивного руху на теренах України та світі, визначити та обґрунтувати наукові підходи щодо організаційних та інноваційних засад сфери фізичної культури та спорту.
Кількість штатних виконавців із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів; всього – 16, із них: доцентів – 7, кандидатів наук – 7, старших викладачів – 4, викладачів – 5.
        Короткий зміст і очікувані результати: на основі вивчення та обґрунтування сучасного міжнародного та національного наукового досвіду  будуть модернізовані та впроваджені нові, більш раціональні теоретико-методологічні засади сфери фізичної культури і спорту.
Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри ТМФВС представлені у вигляді публікацій у фахових журналах та збірниках, виступів на міжнародних та всеукраїнських конференції.
Завдяки цілеспрямованій роботі методичними розробками забезпечені майже всі дисципліни кафедри. Винаходи впроваджені у навчально-методичну роботу кафедри, різноманітні фізкультурно-оздоровчі заклади та у практику обласної дитячо-юнацької спортивної школи. При цьому створені умови виконання науково-дослідних та методичних розробок кафедри на новому інноваційному рівні.
Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін. Студенти мають змогу займатися науковою роботою та брати участь у студентських наукових конференціях та всеукраїнських студентських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт. Крім ЧНУ студенти оприлюднюють результати власної наукової роботи на інших конференціях – всеукраїнських та міжнародних.
     Наукова робота на кафедрі спрямована на розробку як фундаментальних (морфо-фізіологічні механізми адаптації організму до фізичних навантажень), так і прикладних (розробка засобів і методів прогнозування й оптимізації психофізичного розвитку й соматичного здоров’я шкільної й студентської молоді, в тому числі дітей з порушеними функціями) проблем. Кафедра проводить активну міжнародну діяльність. Зокрема це співпраця з факультетом фізичного виховання.
Розв’язуючи невідкладні завдання сьогоднішнього дня, кафедра не обмежується лише своїми власними проблемами. Усвідомлюючи свою значущість як навчального, так й наукового підрозділу факультету фізичної культури та здоровя людини, вона активно братиме участь у розвитку університету як національного навчального закладу, зробить свій вагомий внесок у розвиток спортивної науки й фізичної культури як одного з чинників збереження й удосконалення суспільного та індивідуального здоров’я.
Кафедра проводить дослідження рівня та динаміки фізичних якостей студентів. Для проведення системної роботи щодо вирішення проблем професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, оптимізації їх психофізичного стану та поліпшення здоров’я проведені такі комплексні дослідження: визначено рівень теоретичних знань, мотивацію до занять фізичною культурою; проведено самооцінку здоров’я; з’ясовано рівень попередньої спортивної i методичної підготовки; діагностовано статус фізичної культури в мікросоціумі, вивчено уявлення студентів про процес i напрямки розвитку фізичної культури на кафедрі.

Наукові гранти / проекти

2018 р. доц. Галан Я. П. «Моніторинг фізичного стану школярів та студентської молоді у процесі занять з фізичного виховання» (грант ЧНУ для молодих вчених)

2019 р.доц. Гакман А. В., доц. Наконечний І. Ю. «Організація рекреаційно-оздоровчої роботи у дитячих таборах оздоровлення та відпочинку» (грант ЧНУ для молодих вчених)

2020-2020 рр. доц. Галан Я. П. (керівник) «Інноваційна модель реалізації та формування патріотизму дітей засобами олімпійської освіти» (проект молодих вчених МОН України)
Виконавці проекту: доц. Галан Я.П., доц. Гакман А.В.